Η ΟΥΝΕΣΚΟ λυπάται βαθιά για την απόφαση των τουρκικών αρχών & ζητεί να διατηρηθεί η παγκόσμια αξία της Παγκόσμιας Κληρονομιάς

korinthosnews  | 

Αγία Σοφία:
Η ΟΥΝΕΣΚΟ λυπάται βαθιά για την απόφαση των τουρκικών αρχών,
η οποία ελήφθη χωρίς προηγούμενη συζήτηση, και ζητεί
να διατηρηθεί η παγκόσμια αξία της Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

 

Παρίσι, Παρασκευή 10 Ιουλίου -
Ο Γενικός Διευθυντής της UNESCO εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση των τουρκικών αρχών, που ελήφθησαν χωρίς προηγούμενη συζήτηση, να αλλάξει το καθεστώς της Αγίας Σοφίας.
Σήμερα το απόγευμα, μοιράστηκε τις σοβαρές ανησυχίες της με τον Πρέσβη της Τουρκίας στην UNESCO.

 

Η Αγία Σοφία ανήκει στις Ιστορικές Περιοχές της Κωνσταντινούπολης, μια ιδιοκτησία που είναι εγγεγραμμένη στη Λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
«Η Αγία Σοφία είναι ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα και μια μοναδική μαρτυρία για αλληλεπιδράσεις μεταξύ Ευρώπης και Ασίας κατά τη διάρκεια των αιώνων.
Το καθεστώς του ως μουσείου αντικατοπτρίζει την παγκόσμια φύση της κληρονομιάς του και το καθιστά ένα ισχυρό σύμβολο διαλόγου », δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Audrey Azoulay.

 

Αυτή η απόφαση που ανακοινώθηκε σήμερα θέτει το ζήτημα του αντίκτυπου αυτής της αλλαγής κατάστασης στην καθολική αξία του ακινήτου.
Τα κράτη έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν την εξαιρετική καθολική αξία των εγγεγραμμένων ιστότοπων στην επικράτειά τους.
Η UNESCO πρέπει να ειδοποιηθεί εκ των προτέρων για οποιεσδήποτε τέτοιες τροποποιήσεις, οι οποίες, εάν είναι απαραίτητο, εξετάζονται στη συνέχεια από την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

 

Η UNESCO υπενθυμίζει επίσης ότι η αποτελεσματική, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη συμμετοχή των κοινοτήτων και άλλων ενδιαφερομένων που αφορά η ιδιοκτησία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση αυτής της κληρονομιάς και την ανάδειξη της μοναδικότητας και της σημασίας της.
Ο σκοπός αυτής της απαίτησης είναι η προστασία και η μετάδοση της Εξαιρετικής Καθολικής Αξίας της κληρονομιάς και είναι εγγενής στο πνεύμα της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

 

Αυτές οι ανησυχίες κοινοποιήθηκαν με την Τουρκική Δημοκρατία σε αρκετές επιστολές και ξανά χθες το βράδυ με τον εκπρόσωπο της τουρκικής αντιπροσωπείας στην UNESCO.
Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η τουρκική απόφαση ελήφθη χωρίς καμία μορφή διαλόγου ή προηγούμενης ειδοποίησης.
Η ΟΥΝΕΣΚΟ καλεί τις τουρκικές αρχές να ξεκινήσουν διάλογο χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν επιβλαβής επίδραση στην παγκόσμια αξία αυτής της εξαιρετικής κληρονομιάς, η κατάσταση της οποίας θα εξεταστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς στην επόμενη σύνοδό της.

 

«Είναι σημαντικό να αποφευχθεί οποιοδήποτε μέτρο εφαρμογής,
χωρίς προηγούμενη συζήτηση με την UNESCO,
που θα επηρέαζε τη φυσική πρόσβαση στον ιστότοπο, τη δομή των κτιρίων,
την κινητή περιουσία του ιστότοπου ή τη διαχείριση του ιστότοπου»,
τόνισε ο Ernesto Ottone, βοηθός διευθυντής της UNESCO- Γενικά για τον πολιτισμό.
Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να συνιστούν παραβιάσεις των κανόνων
που απορρέουν από τη Σύμβαση Παγκόσμιας Κληρονομιάς του 1972.


Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :
Hagia Sophia: UNESCO deeply regrets the decision of the Turkish authorities, made without prior discussion, and calls for the universal value of World Heritage to be preserved

Paris, Friday 10 July – The Director-General of UNESCO deeply regrets the decision of the Turkish authorities, made without prior discussion, to change the status of Hagia Sophia. This evening, she shared her serious concerns with the Ambassador of Turkey to UNESCO.

Hagia Sophia is part of the Historic Areas of Istanbul, a property inscribed on UNESCO’s World Heritage List. “Hagia Sophia is an architectural masterpiece and a unique testimony to interactions between Europe and Asia over the centuries. Its status as a museum reflects the universal nature of its heritage, and makes it a powerful symbol for dialogue,” said Director-General Audrey Azoulay.

This decision announced today raises the issue of the impact of this change of status on the property’s universal value. States have an obligation to ensure that modifications do not affect the Outstanding Universal Value of inscribed sites on their territories. UNESCO must be given prior notice of any such modifications, which, if necessary, are then examined by the World Heritage Committee.

UNESCO also recalls that the effective, inclusive and equitable participation of communities and other stakeholders concerned by the property is necessary to preserve this heritage and highlight its uniqueness and significance. The purpose of this requirement is to protect and transmit the Outstanding Universal Value of heritage, and it is inherent to the spirit of the World Heritage Convention.

These concerns were shared with the Republic of Turkey in several letters, and again yesterday evening with the representative of the Turkish Delegation to UNESCO. It is regrettable that the Turkish decision was made without any form of dialogue or prior notice. UNESCO calls upon the Turkish authorities to initiate dialogue without delay, in order to prevent any detrimental effect on the universal value of this exceptional heritage, the state of conservation of which will be examined by the World Heritage Committee at its next session.

“It is important to avoid any implementing measure, without prior discussion with UNESCO, that would affect physical access to the site, the structure of the buildings, the site’s moveable property, or the site’s management,” stressed Ernesto Ottone, UNESCO’s Assistant Director-General for Culture. Such measures could constitute breaches of the rules derived from the 1972 World Heritage Convention.