Δείτε Ποια δικαιώματα έχουν οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Δημοτικοί Σύμβουλοι...

korinthosnews  | 

Σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.66 του ν.3852/201010 ως ισχύει, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δύνανται να ανεξαρτητοποιηθούν με δική τους πρωτοβουλία από τη Δημοτική Παράταξη στην οποία ανήκουν, μέσω υποβολής γραπτής δήλωσής τους προς το Προεδρείο του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. 
Κατ’ αντιστοιχία με όσα γίνονται παγίως δεκτά στην περίπτωση της παραίτησης Αιρετών από αξίωμα, η ανωτέρω γραπτή δήλωση πρέπει να διατυπώνεται κατά τρόπο σαφή, ώστε να προκύπτει η βούληση του Δημοτικού Συμβούλου να αποχωρήσει, οριστικά, από την Δημοτική Παράταξη (ενδεικτικά ΣτΕ 1928/2017).

Ομοίως, σύμφωνα με την παρ.5 του αρ.66 του ν.3852/2010 ως ισχύει, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να διαγραφούν από τη Δημοτική Παράταξη στην οποία ανήκουν.
Για να πραγματοποιηθεί η διαγραφή, εάν η Δημοτική Παράταξη έχει τουλάχιστον 3 μέλη, απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας των 2/3 αυτών.
(Δεν νοείται διαγραφή Δημοτικού Συμβούλου από Παράταξη την οποία απαρτίζουν δύο Σύμβουλοι.) 
Η απόφαση πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη (η αιτιολογία αποτελεί εσωτερικό ζήτημα της Παράταξης), ενώ το Πρακτικό λήψης της απόφασης, το οποίο φέρει τις απαιτούμενες υπογραφές, κοινοποιείται υποχρεωτικά στον Πρόεδρο του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, δίχως όμως να ελέγχεται από αυτόν, καθώς και στον διαγραφέντα Σύμβουλο.

Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλει να ανακοινώσει την απόφαση διαγραφής ή ανεξαρτητοποίησης στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και να την κοινοποιήσει στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Ε) Δύναται να ορισθεί Αντιδήμαρχος ή να παραμείνει στη θέση αυτή,
μετά την ανεξαρτητοποίηση ή διαγραφή του,
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το αρ.59 του ν. 3852/2010
(εκκρεμεί η προαναφερθείσα νομοθετική ρύθμιση
που έχει προαναγγείλει το ΥΠΕΣ επί του τελευταίου εδαφίου
της παρ.1 του αρ.59 που αναφέρει την αυτοδίκαιη έκπτωση).


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ: