Τελευταία για το 2017 Συνεδρίαση του Δ.Σ. Κορινθίων

korinthosnews  | 

Την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα
θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων
στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος)
με 9 Θέματα στην ημερήσια διάταξη:
 

 1. Διατύπωση απόψεων επί της από 22/11/2017 αίτησης θεραπείας  του  
  «Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε» αναδόχου της μελέτης
  « Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Σαρωνικού»
  κατά της υπ. αριθμ. 17/334/2017 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων
   
 2. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων 2017
   
 3. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων για τη κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Τενέας.
   
 4. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου
  «Κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου Τοπικής Κοινότητας Κόρφου
  και παράταση προθεσμίας περαίωσής του.
   
 5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους  2017
  για τη λογιστική τακτοποίηση τους.
   
 6. Αίτηση Αναστάσιου Ζορμπά για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης πλυντηρίου στην οδό Λεωφ. Κορίνθου 148
   
 7. Διάθεση πίστωσης για την Τουριστική Προβολή του Δήμου.
   
 8. Διάθεση πιστώσεων
   
 9. Εξουσιοδοτήσεις υπαλλήλων του Δήμου για συναλλαγές με Τράπεζες,
  Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ. κ.λ.π. και έκδοση επιταγών του Δήμου.

 

 

 Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ