Ψήφισμα του Δ. Κορινθίων για τον αδόκητο θάνατο του Ιωάννη Λαρσινού

korinthosnews  | 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 13/17.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  341/2018

 

Θέμα  Ε.Η.Δ.: «Έκδοση ψηφίσματος  για τον αδόκητο θάνατο του Ιωάννη Λαρσινού»

 

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ' αριθμ. 23038/12-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στο Σώμα μετά την αναγγελία του αιφνίδιου θανάτου του διακεκριμένου Κορίνθιου Δημότη Ιωάννη Λαρσινού, την έκδοση ψηφίσματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε την πρόταση του Προέδρου.

 

Ο Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι ο αδόκητος  θάνατος του συμπολίτη μας Ιωάννη Ηλ. Λαρσινού προκάλεσε τη θλίψη όλων μας. 
Εκτός από την οικογένειά του , στην οποία υποβάλλουμε τα συλλυπητήριά μας, πενθεί και η Κόρινθος, που απλόχερα ευεργέτησε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και η Πελοπόννησος, στην ανάπτυξη της οποίας συνέβαλε με πολλούς τρόπους.
Σαν Επιχειρηματίας, διακρίθηκε εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους διοίκησης , έχοντας πάντοτε σαν προτεραιότητα τον παράγοντα άνθρωπος.
Στήριξε , αθόρυβα, τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας μας, βοηθώντας εκατοντάδες συμπολίτες μας να ξεπεράσουν τις συνέπειες της κρίσης που μαστίζει την χώρα.
Υπήρξε άριστος οικογενειάρχης, προετοιμάζοντας τα παιδιά του να αναλάβουν τις ευθύνες διοίκησης της επιχείρησης και παρουσίας τους στην κοινωνία όπου δραστηριοποιούνται.
Οι εργαζόμενοι στις εταιρείες του συγκροτήματος ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. και ο Δήμος Κορινθίων, ένοιωθαν ασφαλέστεροι καθώς γνώριζαν πως ο εκλιπών , ήταν πάντοτε στήριγμα γι΄ αυτούς.

Υπήρξε τολμηρός και καινοτόμος, ως επιχειρηματίας, χωρίς ποτέ να χάνει την αίσθηση του μέτρου.
Όλα τα μεγάλα έργα της Πελοποννήσου φέρουν την σφραγίδα της ποιότητας των προϊόντων των εταιρειών του, όπως άλλωστε και δεκάδες πολιτιστικά και αθλητικά εγχειρήματα,  που πραγματοποιήθηκαν με χορηγίες του, ανά την Πελοπόννησο.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια παρέθεσε σχέδιο του ψηφίσματος και ζήτησε από τους Συμβούλους την έγκρισή του.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του  τα παραπάνω εκτεθέντα 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την έκδοση ψηφίσματος για τον αιφνίδιο θάνατο του διακεκριμένου Κορίνθιου Δημότη Ιωάννη Λαρσινού,  το περιεχόμενο του οποίου, έχει ως εξής:

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Πνευματικός και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων, εκφράζει την θλίψη του για την πρόωρη απώλεια ενός διακεκριμένου Δημότη και αποφασίζει την απόδοση τιμής με την πιο κατάλληλη ενέργεια, προκειμένου οι Κορίνθιοι και οι Πελοποννήσιοι να θυμούνται ες αεί, τον άνθρωπο , τον επιχειρηματία, τον οικογενειάρχη και Έλληνα Ιωάννη Λαρσινό.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  13 / 341 / 2018.

              

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος,  19 - 07 - 2018

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος