Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στον Στρατό Γεννηθέντων το Ετος 2002

korinthosnews  | 

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

      1.     Από 02 Ιανουαρίου 2020 μέχρι και 01 Απριλίου 2020
καλούνται όλοι οι άρρενες, που γεννήθηκαν το έτος 2002 ,
προκειμένου να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής
.

 

    2.   Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει,
σε οποιαδήποτε  Στρατολογική Υπηρεσία
είτε σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
ή και σε αρμόδια Προξενική Αρχή
για όσους διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό.

 

     3.   Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει κατά την παρουσίασή τους
να προσκομίζουν απαραίτητα  τα παρακάτω δικαιολογητικά
(πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα) :

       

            α.    Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.

 

            β.   Βεβαίωση Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

 

            γ.    Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr 

        

            δ.    Γνωστοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).

 

            ε.    Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου (εφόσον διαθέτουν).

                       

    4.   Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να υποβάλλουν
ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις
στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση. 

 

                                                                                       Τρίπολη, 10 Δεκεμβρίου 2019

                                                                                                     -O-

                                                                                                Διευθυντής

                                                 Ηλίας Τρίπλης
                                               Σχης (ΝΟΜ)