Είσοδος της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

korinthosnews  | 

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει την είσοδό της
στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
μέσω της 100% θυγατρικής της εταιρείας
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε.

 

Ως πρώτο βήμα, η νεοϊδρυθείσα εταιρεία TEFORTO HOLDINGS LIMITED,
100% θυγατρική της ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε.
με έδρα στην Κύπρο, απέκτησε το 85% του μετοχικού κεφαλαίου
της ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Η τελευταία ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2014
και διαθέτει τρεις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
για ισάριθμα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα συνολικής ισχύος 9,4 MW.

 

Η ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. θα προχωρήσει στην υλοποίηση των τριών προαναφερθέντων αιολικών πάρκων με συνολικό εκτιμώμενο κόστος κατασκευής Ευρώ 12 εκατ.